Algemene voorwaarden

Marketing

Artikel 1: Definities

Overeenkomst: de wilsovereenstemming tussen Red Pepper BV en de Klant, waarbij Red Pepper BV zich ertoe verbindt een dienst te leveren aan de Klant in ruil voor een vergoeding van deze laatste.

Resultaten: het geheel van de intellectuele rechten op alle werken gecreëerd of te creëren door Red Pepper BV in het kader van de overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Red Pepper BV en de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden van Red Pepper BV, zelfs indien meegedeeld, worden uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

2.2. Bijzondere voorwaarden en addenda gelden altijd bij voorrang op (1) de Algemene Voorwaarden en (2) de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanvaarding overeenkomst

3.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat een Overeenkomst uitgaande van Red Pepper BV of een vertegenwoordiger van Red Pepper BV in opdracht van deze laatste die door hem via het web, email of per fax werd aanvaard, dezelfde waarde heeft als het origineel. De Klant erkent dat het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

4.1. De vergoeding van Red Pepper BV wordt opeisbaar volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6 (d.i. “Vergoeding voor opdracht”) van deze Algemene Voorwaarden.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.3. De factuur van Red Pepper BV zijn 30 Kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar op de hoofdzetel van Red Pepper BV, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd bij de Klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 1% op maandbasis vanaf de factuurdatum. Bovendien is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van € 125.

4.4. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, ongeacht van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Wisselbrieven brengen hieraan geen enkele verandering en scheppen geen schuldvernieuwing. De kosten verbonden aan het invorderen van de facturen zijn ten laste van de Klant.

4.5. De dienstverlening kan zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van Red Pepper BV of recht op vergoeding worden opgeschort door Red Pepper BV, na ingebrekestelling per e-mail waaraan gedurende 8 Kalenderdagen geen gevolg werd gegeven (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of in geval van Overmacht (zie artikel 11 – “Overmacht”).

Artikel 5: Aanvaarding factuur

5.1. Elke factuur en onderliggende prestaties van Red Pepper BV worden door de Klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 Kalenderdagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekende brief, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het indienen van een protest ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Vergoeding voor opdracht

6.1. De vergoeding voor de uitvoering van de opdracht door Red Pepper BV die door de Klant moet worden betaald, stemt overeen met de tarieven die in de door de Klant aanvaardde offerte opgenomen zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De Partijen zijn ten opzichte van elkaar aansprakelijk voor alle geleden schade als gevolg van de niet-nakoming, de niet-tijdige -of niet-behoorlijke uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst.

7.2. Red Pepper levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is steeds een inspanningsverbintenis in hoofde van Red Pepper BV. Red Pepper BV doet al het noodzakelijke en wendt alle middelen binnen haar bereik aan om een zo vlot mogelijke dienstverlening te garanderen. Red Pepper BV kan ongeacht enige ontbinding, beëindiging of nietigverklaring van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ten hare laste enkel aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onmiddellijke schade naar aanleiding van een zware fout in de uitvoering van de diensten of levering van goederen en binnen de aansprakelijkheids- en garantievoorwaarden van haar eventuele samenwerkingspartners, dan wel binnen de dekkingsgrenzen van haar aansprakelijkheidsverzekeringen.

7.3. De gevolgschade of indirecte schade, zoals onder meer gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen kunnen nooit op Red Pepper BV worden verhaald, tenzij deze worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering.

7.4. Red Pepper BV is nooit aansprakelijk voor enige handeling, tekortkoming of schade veroorzaakt door eender welke derde.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Onder deze Algemene Voorwaarden wordt informatie als geheim beschouwd ingeval voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

a. De informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

b. De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en;

c. De informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt, onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

8.2. De Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen met betrekking tot de andere Partij strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aanwenden in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een Overeenkomst tussen de Partijen. De vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

8.3. Indien de Klant gegevens van de bezorgde kandidaten zonder toelating verstrekt aan eender welke derde partij en dit leidt tot de tewerkstelling van de kandidaat, is de Klant aan Red Pepper BV de vergoeding verschuldigd die Red Pepper BV op basis van een Overeenkomst met deze derde had kunnen bekomen. Deze vergoeding wordt begroot op basis van de vergoeding voorzien in artikel 6 (“Vergoeding voor opdracht”) van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Red Pepper BV draagt aan de Klant, op volledige, definitieve en exclusieve wijze het geheel van de intellectuele rechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van een Overeenkomst (hierna aangeduid als: “de Resultaten”) en dit op de meest volledige wijze, ten opzichte van elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor de gehele duur van het betrokken recht, voor de gehele wereld.

9.2. De Klant heeft eveneens het recht om de Resultaten aan te passen en samen te vatten, zonder afbreuk te doen aan het recht van de auteur van de Resultaten om zich te verzetten tegen elke wijziging die schade zou kunnen toebrengen aan hun eer of goede naam.

9.3. De tegenprestatie voor de overdracht van de intellectuele rechten is in de vergoeding begrepen die door Klant aan Red Pepper BV moet worden betaald in het kader van een Overeenkomst.

Artikel 10: Einde overeenkomst

10.1. Een Overeenkomst tussen de Partijen kan om welke reden dan ook na verloop van 90 dagen, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de offerte door de Klant, eenzijdig worden beëindigd. Hierbij moet een opzegtermijn van 4 weken in acht worden genomen.

10.2. Bij beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn de reeds gefactureerde of nog te factureren vergoedingen die reeds verschuldigd waren voor de beëindiging van de Overeenkomst betaalbaar door de Klant.

10.3. De Partijen hebben het recht om een Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden of als voortijdig verbroken te beschouwen met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, in de volgende omstandigheden:

a. De Klant respecteert één of meer uit een Overeenkomst tussen haar en Red Pepper BV voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk. De aard van de uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen speelt hierbij geen rol. Red Pepper BV stelt in zulk geval de Klant schriftelijk ingebreke, waarna de Klant gedurende een termijn van 14 Kalenderdagen de tijd heeft om hier gevolg aan te geven en minstens binnen 5 Kalenderdagen een schriftelijke reactie dient te geven. Ingeval één van laatstgenoemde termijnen niet gerespecteerd wordt kan Red Pepper BV een Overeenkomsten eenzijdig ontbinden of als voortijdig verbroken beschouwen zoals onder deze titel beschreven;

b. De diensten van Red Pepper BV worden aangewend voor andere doeleinden dan voorzien in de bijzondere voorwaarden;

c. Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie (onder welke vorm dan ook) of staking van betalingen. In dergelijk geval zullen alle contractueel voorziene vergoedingen opeisbaar worden, onverminderd de overige schadevergoedingen of het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 11: Overmacht

11.1. De Partijen zijn niet aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van een Overeenkomst, noch de overeenkomsten die hiermee samenhangen of hieruit voortvloeien, in de mate dat deze gebreken en vertragingen het gevolg zijn van overmacht (cfr. art 1148 BW). Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: omstandigheden die buiten de macht van de Partijen liggen en die door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon niet voorkomen hadden kunnen worden. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, worden onder meer volgende omstandigheden als overmacht beschouwd: maatregelen van overheidswege, overlijden van één van de bestuurders van Red Pepper BV en gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide Partijen.

11.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 Werkdagen, dan hebben Partijen van rechtswege het recht om een Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. Red Pepper BV behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde diensten. De niet-nakoming door Red Pepper BV van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van een Overeenkomst in hoofde van de Klant.

Artikel 12: Algemeen

12.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst, evenals daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, mogen nooit geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen.

12.2. Het feit dat een Partij nalaat haar rechten voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst uit te voeren, af te dwingen of uit te stellen, kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij afstand heeft gedaan van dit recht. Het gedeeltelijk uitvoeren van zulke rechten kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij geen aanspraak kan maken op de verdere uitvoering of de verdere afdwinging van haar rechten.

12.3. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Enige nietige bepaling zal worden aangepast naar een geldige bepaling conform dwingende wetgeving en de bedoeling van Partijen. De Partijen erkennen eveneens dat het onmogelijk is om op eender welke manier te verzaken aan de bedongen verplichtingen of dergelijke verbintenissen eenzijdig te wijzigen. De wijziging of verzaking van ieders verplichting kan slechts plaatsvinden door schriftelijk akkoord van beide Partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Deze Algemene Voorwaarden worden toegepast en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Ingeval van een geschil betreffende de uitvoering en/of interpretatie van de Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst gesloten tussen de Partijen, evenals gelijk welke andere overeenkomst die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

13.2. Bij betwisting omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, dewelke betrekking heeft op de gebruikte taal, zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren.

Website

Artikel 1: Definities

Overeenkomst: de wilsovereenstemming tussen Red Pepper BV en de Klant, waarbij Red Pepper BV zich ertoe verbindt een dienst te leveren aan de Klant in ruil voor een vergoeding van deze laatste.

Resultaten: het geheel van de intellectuele rechten op alle werken gecreëerd of te creëren door Red Pepper BV in het kader van een overeenkomst.

Voltooien: de dienstverlening of opdracht wordt als voltooid beschouwd, wanneer de website of webshop van de klant gelanceerd wordt en beide partijen de dienstverlening op opdracht als voltooid beschouwen.

Wireframe: de vroege weergave/schets van hoe het eindresultaat van een website of webshop er uit komt te zien.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Red Pepper BV en de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden van Red Pepper BV, zelfs indien meegedeeld, worden uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid hiervan uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

2.2. Bijzondere voorwaarden en addenda gelden altijd bij voorrang op (1) de Algemene Voorwaarden en (2) een Overeenkomst.

Artikel 3: Aanvaarding overeenkomst

3.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat een Overeenkomst uitgaande van Red Pepper BV of een vertegenwoordiger van Red Pepper BV in opdracht van deze laatste die door hem via het web, email of per fax werd aanvaard, dezelfde waarde heeft als het origineel. De Klant erkent dat het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening niet afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

4.1. De vergoeding van Red Pepper BV wordt opeisbaar volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6 (d.i. “Vergoeding voor opdracht”) van deze Algemene Voorwaarden.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.3. De factuur van Red Pepper BV zijn 30 Kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar op de hoofdzetel van Red Pepper BV, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd bij de Klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 1% op maandbasis vanaf de factuurdatum. Bovendien is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van € 125.

4.4. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, ongeacht van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Wisselbrieven brengen hieraan geen enkele verandering en scheppen geen schuldvernieuwing. De kosten verbonden aan het invorderen van de facturen zijn ten laste van de Klant.

4.5. De dienstverlening kan zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van Red Pepper BV of recht op vergoeding worden opgeschort door Red Pepper BV, na ingebrekestelling per e-mail waaraan gedurende 8 Kalenderdagen geen gevolg werd gegeven (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of in geval van Overmacht (zie artikel 11 – “Overmacht”).

Artikel 5: Aanvaarding factuur

5.1. Elke factuur en onderliggende prestaties van Red Pepper BV worden door de Klant definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 Kalenderdagen na ontvangst van de factuur wordt betwist per aangetekende brief, waarbij omstandig de redenen van betwisting worden uiteengezet. Het indienen van een protest ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Vergoeding voor opdracht

6.1. De vergoeding voor de uitvoering van de opdracht door Red Pepper BV die door de Klant moet worden betaald, bestaat uit drie delen.

(1) Eerste deel: zodra de offerte uitgaande van Red Pepper BV door de Klant wordt aanvaard, betaalt de Klant de eerste schijf van 33% van het door de Partijen totaal overeengekomen bedrag aan Red Pepper BV. De betaling door de Klant gebeurt overeenkomstig artikel 4 (d.i. “Betalingsmodaliteiten”) van deze Algemene Voorwaarden.

(2) Tweede deel: zodra de Wireframe voorgesteld door Red Pepper BV wordt goedgekeurd door de Klant of indien de Klant nalaat binnen de 30 dagen na het voorstellen van de Wirframe door Red Pepper BV te reageren op het voorstel, betaalt de Klant de tweede schijf van 33% van het door de Partijen totaal overeengekomen bedrag aan Red Pepper BV. De betaling door de Klant gebeurt overeenkomstig artikel 4 (d.i. “Betalingsmodaliteiten”) van deze Algemene Voorwaarden.

(3) Derde deel: zodra de Opdracht Voltooid is (zie artikel 1 “Definities” voor omschrijving Voltooien), betaalt de Klant de derde schijf van 33% van het door de Partijen totaal overeengekomen bedrag aan Red Pepper BV.

De betaling door de Klant gebeurt overeenkomstig artikel 4 (d.i. “Betalingsmodaliteiten”) van deze Algemene Voorwaarden. Evenwel wordt voor de betaling van de derde schijf paragraaf 4.4. van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden uitgesloten en vervangen door volgende bepaling: “De factuur van Red Pepper BV zijn 180 Kalenderdagen na de datum van de aanvaarding van de offerte door de Klant betaalbaar op de hoofdzetel van Red Pepper BV, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd bij de Klant. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrestvoet van 1% op maandbasis vanaf de factuurdatum. Bovendien is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van € 125.” Deze vervanging laat de overige bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. De Partijen zijn ten opzichte van elkaar aansprakelijk voor alle geleden schade als gevolg van de niet-nakoming, de niet-tijdige -of niet-behoorlijke uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst.

7.2. Red Pepper levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is steeds een inspanningsverbintenis in hoofde van Red Pepper BV. Red Pepper BV doet al het noodzakelijke en wendt alle middelen binnen haar bereik aan om een zo vlot mogelijke dienstverlening te garanderen. Red Pepper BV kan ongeacht enige ontbinding, beëindiging of nietigverklaring van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst ten hare laste enkel aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onmiddellijke schade naar aanleiding van een zware fout in de uitvoering van de diensten of levering van goederen en binnen de aansprakelijkheids- en garantievoorwaarden van haar eventuele samenwerkingspartners, dan wel binnen de dekkingsgrenzen van haar aansprakelijkheidsverzekeringen.

7.3. De gevolgschade of indirecte schade, zoals onder meer gederfde winsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen kunnen nooit op Red Pepper BV worden verhaald, tenzij deze worden gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering.

7.4. Red Pepper BV is nooit aansprakelijk voor enige handeling, tekortkoming of schade veroorzaakt door eender welke derde.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Onder deze Algemene Voorwaarden wordt informatie als geheim beschouwd ingeval voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden:

a. De informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

b. De informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en;

c. De informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt, onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

8.2. De Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen met betrekking tot de andere Partij strikt vertrouwelijk behandelen en uitsluitend aanwenden in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een Overeenkomst tussen de Partijen. De vertrouwelijke informatie zal niet openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij, tenzij in het geval de informatie algemeen bekend en publiek beschikbaar is.

8.3. Indien de Klant gegevens van de bezorgde kandidaten zonder toelating verstrekt aan eender welke derde partij en dit leidt tot de tewerkstelling van de kandidaat, is de Klant aan Red Pepper BV de vergoeding verschuldigd die Red Pepper BV op basis van een Overeenkomst met deze derde had kunnen bekomen. Deze vergoeding wordt begroot op basis van de vergoeding voorzien in artikel 6 (“Vergoeding voor opdracht”) van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Red Pepper BV draagt aan de Klant, op volledige, definitieve en exclusieve wijze het geheel van de intellectuele rechten over op alle werken gecreëerd of te creëren in het kader van een Overeenkomst (hierna aangeduid als: “de Resultaten”) en dit op de meest volledige wijze, ten opzichte van elke mogelijke vorm en exploitatiewijze, voor de gehele duur van het betrokken recht, voor de gehele wereld.

9.2. De Klant heeft eveneens het recht om de Resultaten aan te passen en samen te vatten, zonder afbreuk te doen aan het recht van de auteur van de Resultaten om zich te verzetten tegen elke wijziging die schade zou kunnen toebrengen aan hun eer of goede naam.

9.3. De tegenprestatie voor de overdracht van de intellectuele rechten is in de vergoeding begrepen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer moet worden betaald in het kader van een Overeenkomst.

9.4. De Klant kan de rechten beschreven onder dit artikel (d.i. artikel 9 – “Intellectuele eigendom”) slechts uitoefenen wanneer de opdracht in het kader van de dienstverlening voltooid is (zie artikel 1 –“Definities”).

Ingeval een Overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd in de tweede of derde fase van het project (zoals beschreven onder artikel 6 “Vergoeding voor opdracht” van deze Algemene Voorwaarden) kan de Klant de rechten beschreven onder dit artikel verkrijgen en uitoefenen, ingeval de Klant de schadevergoeding (zoals beschreven onder artikel 10, paragraaf 10.3.“Einde overeenkomst”) aan Red Pepper betaalt.

Indien deze rechten ten onrechte door de Klant worden uitgeoefend alvorens de schadevergoeding betaald is, heeft Red Pepper BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht een schadevergoeding gelijk aan 20% van van het door de Partijen overeengekomen bedrag in een Overeenkomst.

Artikel 10: Einde overeenkomst

10.1. Bij beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn de reeds gefactureerde of nog te factureren vergoedingen die reeds verschuldigd waren voor de beëindiging van een Overeenkomst betaalbaar door de Klant.

10.2. De Partijen hebben het recht om een Overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden of als voortijdig verbroken te beschouwen met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, in de volgende omstandigheden:

a. De Klant respecteert één of meer uit een Overeenkomst tussen haar en Red Pepper BV voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk. De aard van de uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen speelt hierbij geen rol. Red Pepper BV stelt in zulk geval de Klant schriftelijk ingebreke, waarna de Klant gedurende een termijn van 14 Kalenderdagen de tijd heeft om hier gevolg aan te geven en minstens binnen 5 Kalenderdagen een schriftelijke reactie dient te geven. Ingeval één van laatstgenoemde termijnen niet gerespecteerd wordt kan Red Pepper BV de overeenkomsten eenzijdig ontbinden of als voortijdig verbroken beschouwen zoals onder deze titel beschreven;

b. De diensten van Red Pepper BV worden aangewend voor andere doeleinden dan voorzien in de bijzondere voorwaarden;

c. Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie (onder welke vorm dan ook) of staking van betalingen.

In dergelijk geval zullen alle contractueel voorziene vergoedingen opeisbaar worden, onverminderd de overige schadevergoedingen of het recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.

10.3. Ingeval een Overeenkomst gedurende de tweede fase van het project (zoals beschreven onder artikel 6 – “Vergoeding voor opdracht” van deze Algemene Voorwaarden) eenzijdig wordt beëindigd door de Klant, heeft Red Pepper BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de eventuele verschuldigde bedragen in hoofde van de Klant in het kader van een Overeenkomst. Daarenboven heeft Red Pepper BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht een schadevergoeding gelijk aan 53% van van het door de Partijen overeengekomen bedrag in een Overeenkomst. Ingeval een Overeenkomst gedurende de derde fase van het project (zoals beschreven onder artikel 6 – “Vergoeding voor opdracht” van deze Algemene Voorwaarden) eenzijdig wordt beëindigd door de Klant, heeft Red Pepper BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de eventuele verschuldigde bedragen in hoofde van de Klant in het kader van een Overeenkomst. Daarenboven heeft Red Pepper BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht een schadevergoeding gelijk aan 54% van van het door de Partijen overeengekomen bedrag in een Overeenkomst.

Artikel 11: Overmacht

11.1. De Partijen zijn niet aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van een Overeenkomst, noch de overeenkomsten die hiermee samenhangen of hieruit voortvloeien, in de mate dat deze gebreken en vertragingen het gevolg zijn van overmacht (cfr. art 1148 BW). Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: omstandigheden die buiten de macht van de Partijen liggen en die door een normaal, omzichtig en zorgvuldig persoon niet voorkomen hadden kunnen worden. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, worden onder meer volgende omstandigheden als overmacht beschouwd: maatregelen van overheidswege, overlijden van één van de bestuurders van Red Pepper BV en gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide Partijen.

11.2. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 Werkdagen, dan hebben Partijen van rechtswege het recht om een Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. Red Pepper BV behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde diensten. De niet-nakoming door Red Pepper BV van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van een Overeenkomst in hoofde van de Klant.

Artikel 12: Algemeen

12.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst, evenals daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, mogen nooit geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen.

12.2. Het feit dat een Partij nalaat haar rechten voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst uit te voeren, af te dwingen of uit te stellen, kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij afstand heeft gedaan van dit recht. Het gedeeltelijk uitvoeren van zulke rechten kan op geen enkele manier betekenen dat deze Partij geen aanspraak kan maken op de verdere uitvoering of de verdere afdwinging van haar rechten.

12.3. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Enige nietige bepaling zal worden aangepast naar een geldige bepaling conform dwingende wetgeving en de bedoeling van Partijen. De Partijen erkennen eveneens dat het onmogelijk is om op eender welke manier te verzaken aan de bedongen verplichtingen of dergelijke verbintenissen eenzijdig te wijzigen. De wijziging of verzaking van ieders verplichting kan slechts plaatsvinden door schriftelijk akkoord van beide Partijen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Deze Algemene Voorwaarden worden toegepast en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Ingeval van een geschil betreffende de uitvoering en/of interpretatie van de Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst gesloten tussen de Partijen, evenals gelijk welke andere overeenkomst die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.

13.2. Bij betwisting omtrent de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, dewelke betrekking heeft op de gebruikte taal, zal de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden primeren.